Kronos

Centrale dachowe bezkanałowe

Centrale dachowe bezkanałowe grzewczo-wentylacyjne KRONOS przeznaczone są do wentylacji, ogrzewania i chłodzenia wszelkiego rodzaju budynków wielkogabarytowych, a w szczególności wszelkiego rodzaju hal produkcyjnych, obiektów wystawienniczych, handlowych i magazynowych.
Centrale KRONOS przewidziane są do stosowania w budynkach parterowych bądź w pomieszczeniach zlokalizowanych na ostatnim piętrze budynków wielopiętrowych.
Centrala KRONOS składa się z jednostki zewnętrznej montowanej na dachu obiektu oraz jednostki wewnętrznej, umieszczonej pod stropem wentylowanego pomieszczenia. Najistotniejszą zaletą central bezkanałowych jest wykorzystanie bezpośredniego nawiewu powietrza do pomieszczenia za pomocą nawiewnika wirowego dalekiego zasięgu, co eliminuje konieczność stosowania kanałów wentylacyjnych rozprowadzających powietrze w pomieszczeniu oraz przeznaczenia powierzchni pod maszynownię wentylacyjną.
Opcjonalnie centrale KRONOS mogą zostać wyposażone w sekcje odzysku ciepła za pomocą wymiennika krzyżowego bądź recyrkulacji. Na życzenie klienta urządzenia mogą być wykonane w wersji przeznaczonej do pracy w środowisku agresywnym (np. oczyszczalnie ścieków), w wersji wyciszonej, a także w kolorystyce zgodnej z założeniami architektonicznymi budynku.TYP DR
Centrale bezkanałowe KRONOS-DR spełniają funkcję wymiany powietrza w pomieszczeniu, doprowadzając powietrze świeże i ogrzewając je w razie potrzeby oraz wyciągając z pomieszczenia powietrze zużyte. Wyposażone są w zespoły wentylatorowe, filtry powietrza, nagrzewnice, układ przepustnic oraz nawiewnik wirowy. Odzysk ciepła realizowany jest poprzez recyrkulację powietrza, którą umożliwia układ przepustnic regulujących proporcje powietrza świeżego do powietrza wywiewanego z hali. Nawiewnik wirowy umożliwia kształtowanie strumienia powietrza nawiewanego w zależności od potrzeb.

TYP DRX
Centrale bezkanałowe KRONOS-DRX są najbardziej ekonomicznymi jednostkami służącymi do ogrzewania dużych hal. Spełniają te same funkcje co jednostki typu DR, ale wyposażone są dodatkowo w wymiennik krzyżowy umożliwiający wysoki stopień odzysku ciepła z wyciąganego powietrza i przekazywanie go do powietrza świeżego nawiewanego do pomieszczenia. Pozwala to na znaczne ograniczenie poboru energii potrzebnej do ogrzania hali produkcyjnej.
Pracą centrali kieruje kompletny układ automatyki, który realizuje następujące funkcje:

  • utrzymuje zadaną temperaturę poprzez sterowanie pracą nagrzewnicy wodnej i przepustnic recyrkulacji,
  • steruje odzyskiem ciepła w wymienniku krzyżowym w zależności od temperatury zewnętrznej i pomieszczenia,
  • szybkie grzanie przy pełnej recyrkulacji,
  • steruje zasięgiem strumienia powietrza nawiewanego z nawiewnika wirowego,
  • zabezpiecza nagrzewnicę wodną przed zamrożeniem.